TRANSPORTAVTAL

 

Bestämmelserna i detta transportavtal utgör de tillämpliga villkoren för flygningar som utförs av oss och där vi transporterar eller är överens om att transportera passagerare och deras bagage, oavsett om dessa flygningar säljs av oss eller av annat lufttrafikföretag. Bestämmelserna i detta transportavtal gäller biljetter utfärdade för våra flygningar och dessa bestämmelser har uttryckligen godkänts av passageraren.

Codeshare

För vissa tjänster kan vi ha överenskommelser med andra lufttrafikföretag så kallad codeshare. Det betyder att även om du har en bokning med oss och innehar en biljett där vår flygbolagskod anges som lufttrafikföretag, kan ett annat lufttrafikföretag utföra flygningen. Om vi anges som utförande lufttrafikföretag vid en codeshare-flygning är detta transportavtal tillämpligt även vid en sådan transport. Om sådana överenskommelser gäller meddelar vi vilket lufttrafikföretag som utför flygningen samtidigt som du gör din bokning.
När det gäller codeshare-tjänster på flygningar som utförs av annat lufttrafikföretag ansvarar vi för codeshare-resan i sin helhet; för samtliga skyldigheter till passagerarna som fastställs i dessa bestämmelser. Varje codeshare-partner har emellertid bestämmelser avseende utförandet av sina egna flygningar, vilka kan skilja sig åt från våra bestämmelser för flygningar som utförs av oss. Dessa bestämmelser ingår som hänvisning och utgör en del av detta transportavtal.

Bestämmelserna avseende utförande som kan skilja sig åt mellan oss och våra codeshare-partners omfattar, men är inte begränsade till:
•    Tidsfrister för incheckning;
•    Ensamresande barn;
•    Transport av djur;
•    Vägran att transportera;
•    Syrgas;
•    Oriktigt utförande;
•    Kompensation för nekad ombordstigning;
•    Tillåtet bagage och ansvar
 
För våra codeshare-partners bestämmelser och regler hänvisar vi till deras webbplatser eller din resebyrå.

Du bör gå igenom bestämmelserna för flygningar som utförs av annat lufttrafikföretag under ett codeshare-avtal och bekanta dig med vad som gäller angående incheckningskrav och bestämmelser beträffande bland annat ensamresande barn, transport av djur, vägran att transportera, syrgas, oriktigt utförande, kompensation för nekad ombordstigning och tillåtet bagage.
För flygningar som anländer till eller avgår från en flygplats i Förenta staterna gäller vår Beredskapsplan för långvariga förseningar på marken för din flygning endast om vi utför flygningen. Om en codeshare-partner eller annat lufttrafikföretag utför din flygning, gäller det utförande flygbolagets förseningsplan.

Funktionshindrade passagerare som reser till/från USA

När det gäller codeshare-tjänster på flygningar som utförs av ett annat lufttrafikföretag, kan funktionshindrade passagerare som inte kan utföra transaktioner med webbaserade rabatterade biljetter för BKK-USA och tvärtom kontakta TG på andra sätt, t.ex. via telefonbokning eller försäljningsdiskar, och tala om att de inte kan använda TG:s webbplats på grund av funktionshinder.

DU FÅR INTE RESA OM DU INTE HAR SAMTLIGA RESEHANDLINGAR SOM KRÄVS, SÅSOM PASS OCH VISUM.
MYNDIGHETER KAN KRÄVA ATT DITT FLYGBOLAG TILLHANDAHÅLLER INFORMATION OM ELLER GER TILLGÅNG TILL PASSAGERARUPPGIFTER.

Råd till internationella passagerare beträffande ansvarsbegränsningar

Passagerare som påbörjar en resa med slutlig destination eller ett stopp i ett annat land än avreselandet meddelas att bestämmelserna i ett fördrag som kallas Warszawakonventionen kan vara tillämpliga på hela deras resa, inklusive den del som är helt inom avrese- och destinationsländerna. Konventionen reglerar och i de flesta fall begränsar flygbolagens ansvar till passagerare för dödsfall och personskada till ungefär 10 000 USD.
Ytterligare skydd kan vanligtvis erhållas genom köp av försäkring från ett privat bolag. Sådan försäkring påverkas inte av några begränsningar av flygbolagets ansvar enligt Warszawakonventionen. Tala med ditt flygbolag eller försäkringsbolag för ytterligare information.

Ansvarsbegränsningar gällande bagage

För de flesta internationella resor (inklusive inrikes delar av internationella resor) är ansvaret för förlust, försening eller skada på bagage begränsat till 20 USD/kg (9,07 USD/pund) för incheckat bagage och till 400 USD per passagerare för ej incheckat bagage, om inte ett högre värde har uppgetts från början och ytterligare avgifter har betalats. Högre värdering kan inte uppges på vissa typer av värdeföremål. Flygbolagen har inte något ansvar för ömtåliga eller bräckliga föremål. Ytterligare information kan erhållas från flygbolaget.

Incheckningstider

Tiderna som anges på denna biljett eller resplan/kvitto om tillämpligt, är flygplanets avgångstider. Incheckningstiderna, som anges av ditt lufttrafikföretag eller flygbolagets tidtabell, är de tider då passagerare senast kan godkännas för att resa och som ger tillräckligt med tid för att fullgöra alla formaliteter. Flygningarna kan inte vänta på passagerare som anländer sent, och inget ansvar godtas i sådana fall.

Ansvarsbegränsningar

Montrealkonventionen eller Warszawakonventionen kan vara tillämplig på din resa och dessa konventioner reglerar och kan begränsa flygbolagens ansvar för dödsfall eller kroppsskada, för förlust av eller skada på bagage och för förseningar.

Där Montrealkonventionen är tillämplig begränsas ansvaret enligt följande:
1. Det finns inga ekonomiska gränser när det gäller dödsfall eller kroppsskada;
2. När det gäller förstörelse, förlust eller skadat eller försenat bagage gäller i de flesta fall 1 000 särskilda dragningsrätter (cirka 1 200 EUR/1 470 USD) per passagerare.
3. För skada föranledd av förseningar för din resa gäller i de flesta fall 4 150 särskilda dragningsrätter (cirka 5 000 EUR/6 000 USD) per passagerare.

EG-förordning nr 889/2002 kräver att Europeiska gemenskapens lufttrafikföretag tillämpar bestämmelserna i Montrealkonventionens begränsningar för all transport som de utför med flyg av passagerare och passagerares bagage. Flera lufttrafikföretag som inte är hemmahörande i EG har valt att göra så beträffande transport av passagerare och deras bagage.

Där Warszawakonventionen tillämpas kan följande ansvarsgränser gälla:
1. 16 600 särskilda dragningsrätter (cirka 20 000 EUR/20 000 USD) för dödsfall eller kroppsskada om Haagprotokollet till konventionen gäller, eller 8 300 särskilda dragningsrätter (cirka 10 000 EUR, 10 000 USD) om endast Warszawakonventionen gäller. Flera lufttrafikföretag har frivilligt strukit dessa begränsningar i sin helhet, och amerikanska bestämmelser kräver att för resor till och från en avtalad stopplats i Förenta staterna får gränsen inte vara mindre än 75 000 USD.
2. 17 särskilda dragningsrätter (cirka 20 EUR/20 USD) per kg för förlorat, skadat eller försenat incheckat bagage, och 332 särskilda dragningsrätter (cirka 400 EUR/400 USD) för ej incheckat bagage.
3. Lufttrafikföretaget kan också vara ansvarigt för skada föranledd av försening.

Ytterligare information om de gränser som är tillämpliga för din resa kan erhållas från lufttrafikföretaget. Om din resa innebär transport av flera lufttrafikföretag bör du kontakta dem alla för information beträffande gällande ansvarsgränser.

Oavsett vilken konvention som gäller för din resa kan du dra nytta av en högre ansvarsgräns för förlust, skada eller försening av bagage genom att vid incheckningen särskilt ange värdet på ditt bagage och betala eventuell tilläggsavgift som kan gälla. Alternativt, om värdet på ditt bagage överstiger den gällande ansvarsgränsen bör du försäkra det fullt ut före resan.

Tidsgräns för att väcka talan: Eventuell talan i domstol gällande skadeståndsanspråk måste föras inom två år från det datum då flygplanet ankom, eller skulle ha ankommit. Klagomål avseende bagage: I händelse av skada ska skriftlig klagan lämnas till lufttrafikföretaget inom sju dagar efter mottagandet av incheckat bagage, och i händelse av försening inom 21 dagar från det datum då bagaget ställdes till passagerarens förfogande.

Skatter och avgifter som påförts av staten 

Priset på denna biljett kan omfatta skatter och avgifter som påförts lufttransport av statliga myndigheter. De kan utgöra en betydande del av kostnaden för flygresan och ingår antingen i biljettpriset eller visas separat i rutan/rutorna ”SKATT/AVGIFT” på denna biljett.
Du kan också behöva betala skatter eller avgifter som inte har tagits ut tidigare. Följande meddelande gäller inte för biljetter som har sålts i Förenta staterna för transporter som påbörjas i Förenta staterna.

 

Nekad ombordstigning

Flygningar kan vara överbokade och det finns en liten risk att det inte finns någon ledig sittplats trots att du har en bekräftad bokning. I de flesta fall har du rätt till kompensation om du ofrivilligt har nekats ombordstigning. När det krävs enligt gällande lag ska lufttrafikföretaget tillfråga frivilliga innan någon ofrivilligt nekas ombordstigning. Kontrollera med ditt lufttrafikföretag beträffande fullständiga bestämmelser om ersättning för nekad ombordstigning och för information om lufttrafikföretagets prioriteringar angående ombordstigning.

Bagage

Högre värdering kan uppges på vissa typer av värdeföremål. Lufttrafikföretag kan tillämpa särskilda regler för ömtåliga, värdefulla eller bräckliga föremål. Kontrollera med ditt flygbolag. Incheckat bagage: Flygbolag kan tillåta en kostnadsfri incheckad bagagemängd, som bestäms av flygbolaget och kan skilja sig åt beroende på klass och/eller resrutt. Flygbolag kan ta ut extra avgifter för incheckat bagage utöver den tillåtna mängden. Kontrollera med ditt flygbolag. Handbagage (ej incheckat): Flygbolag kan tillåta en kostnadsfri mängd handbagage, som bestäms av flygbolaget och kan skilja sig åt beroende på klass och/eller resrutt. Vi rekommenderar att handbagaget är så litet som möjligt. Kontrollera med ditt flygbolag. Om fler än ett flygbolag utför transporterna under din resa kan varje flygbolag tillämpa olika bestämmelser gällande bagage (både incheckat bagage och handbagage). SÄRSKILDA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR GÄLLANDE BAGAGE FÖR RESOR INOM USA: För inrikesresa mellan två platser i USA kräver federala bestämmelser att eventuella gränser för ett lufttrafikföretags ansvarsbegränsningar ska vara minst 3 300 USD per passagerare eller det belopp som för närvarande krävs enligt 14 CFR 254.5.

 • Incheckningstider

 • Den tid som anges på denna resplan/kvitto, är flygplanets avgångstid. Flygningens avgångstid är inte samma som den tid då du måste checka in eller den tid då du ska vara redo för ombordstigning. Ditt flygbolag kan neka dig transport om du är sen. Incheckningstiderna, som du informeras om av ditt flygbolag, är de tider då passagerare senast kan tillåtas resa: tider för ombordstigning, som du informeras om av ditt flygbolag, är de tider som passagerare senast ska vara närvarande för ombordstigning.


 • Farligt gods (farligt material)

 • Av säkerhetsskäl får farligt gods inte packas i incheckat bagage eller handbagage (ej incheckat) förutom vid särskilt tillstånd. Farligt gods omfattar, men är inte begränsat till, komprimerad gas, sprängmedel, brandfarliga vätskor och fasta ämnen, radioaktivt material, oxiderande material, gift, smittsamma ämnen och portföljer med monterade larmanordningar. Av säkerhetsskäl kan andra begränsningar gälla. Kontrollera med ditt flygbolag.

 • Incheckning

 • Pass och det kreditkort som användes vid köpet av denna elektroniska biljett ska alltid visas upp vid incheckningsdisken enligt följande:

 • •    För thailändsk passagerare som reser med en inrikesflygning kan även fotoförsett id-kort utfärdat av thailändsk myndighet (för vuxna) eller studentlegitimation (barn) visas istället för pass.

  •    Om kreditkortsinnehavaren har besökt ett THAI-kontor och betalt kontant eller skrivit under kreditkortskvitto behöver endast pass eller id-kort visas.

 • Tillåtet bagage

 • Om du enbart reser med THAI hela resan kan du se våra bagageregler här.

 • Viktkonceptet

 • Viktkonceptet tillämpas i alla områden utom för resor/anslutningar till/från USA, dess territorier och Kanada.

  Royal First Class:  50 kg (110 pund)

  Royal Silk Class:  40 kg (88 pund)

  Premium Economy Class:  30 kg (66 pund)

  Economy Class: 30 kg (66 pund)

 • Kollikonceptet

 • Kollikonceptet tillämpas för samtliga resor/anslutningar till/från USA, dess territorier och Kanada.

 • Royal First Class/Royal Silk Class: Två bagagekollin; summan på de tre måtten får inte överstiga 158 cm (62 tum) för varje väska.

 • Maximal vikt per kolli får inte överstiga 32 kg (70 pund).

  Premium Economy/Economy Class Två kollin med incheckat bagage; summan av de tre måtten får inte överstiga 158 cm (62 tum) för varje väska och maximal vikt per väska får inte överstiga 23 kg (50 pund).

 • Royal First Class: 32 kg (70 pund)

  Royal Silk Class: 32 kg (70 pund)

  Premium Economy Class: 23 kg (50 pund)

  Economy Class: 23 kg (50 pund)

 •  

  Ett spädbarn som är under två år gammalt och inte upptar ett eget säte är berättigat till ett incheckat bagage med maximalt mått på 115 cm (45 tum) och maximal vikt på 23 kg (50 pund). Notera att bagagereglerna kan variera mellan olika flygbolag om din resa omfattar flera flygbolagspartners. I vissa fall kan det vara våra samarbetspartners bagageregler som gäller för din resa. Kontakta din resebyrå eller vår biljett-/bokningsagent för ytterligare information.

 • Handbagage

 • Utöver det tillåtna incheckade bagaget kan varje passagerare, förutom spädbarn under två år som inte upptar eget säte, utan extra avgifter ha med sig ett handbagage, förutsatt att sådant handbagage inte har större mått än längden 56 cm (22 tum), bredden 45 cm (18 tum), djup 25 cm (10 tum). Dessa mått omfattar hjul, handtag och sidofack. Handbagagets totalvikt får inte överstiga sju kg (15 pund).

 • Passagerarna måste placera sitt handbagage i det stängda utrymmet ovanför sätet eller under stolen framför dem.

  Utöver handbagaget ovan är även följande föremål tillåtna att ta med sig ombord utan extra avgifter:

  1. Liten handväska vars mått inte överstiger längd 37,5 cm (15 tum), bredd 25 cm (10 tum), djup 12,5 cm (5 tum), eller så får inte summan av de tre måtten överstiga 75 cm (30 tum) och den totala vikten inte överstiga 1,5 kg (3,3 pund). Sådant föremål omfattar bärbar dator.

  2. Kryckor som används av äldre passagerare, sjuka passagerare och hjälplösa passagerare

  3. Liten kamera eller liten kikare

  4. Barnmat som ska användas under resan

  Stickkontroller kan utföras vid testenheten och/eller vågen vid incheckningsdisken och/eller vid gaten för att säkerställa efterlevnaden av dessa bestämmelser.

   

  Återbetalning av e-biljett

  THAI kan neka återbetalning om ansökan om återbetalningsbara e-biljetter lämnas in senare än 90 dagar efter att e-biljetten har gått ut.

 • Läs transportavtal - hela versionen