พิเศษสำหรับผู้จัดงาน (EVENT MANAGER & ORGANIZER)

เพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจไมซ์ การบินไทยมีข้อเสนอพิเศษให้กับผู้จัดงานประชุมนานาชาติดังนี้:

สำหรับงานประชุม การประชุมนานาชาติ และงานแสดงนิทรรศการนานาชาติ

 • บัตรโดยสารราคาพิเศษสำหรับผู้จัดงาน วิทยากรรับเชิญ และคณะทำงาน
 • การอำนวยความสะดวกในการสำรองที่นั่งสำหรับผู้จัดงาน วิทยากรรับเชิญ และคณะทำงาน

มาตรฐานของการบินไทยในการพิจารณารับเป็นสายการบินทางการ หรือสายการบินร่วม :
 • มีผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาชาติอย่างน้อย 100 คน
 • มีระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือนล่วงหน้าก่อนกำหนดการจัดงานประชุม 
 • ทั้งนี้ผู้จัดงานจะต้องกรอก “ใบนำเสนอโครงการ” (Request for Proposal Form) และส่งอีเมลมาที่ meeting.info@thaiairways.com

สำหรับการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

 • การันตีราคาบัตรโดยสารและที่นั่งทันทีที่ตกลงตามเงื่อนไข
 • บริการเช็คอินล่วงหน้าสำหรับหมู่คณะ
 • การจัดสรรที่นั่งสำหรับหมู่คณะ
 • จัดทำที่คลุมพนักพิงบนเครื่องเป็นชื่อบริษัท หรืออื่นๆ ตามที่ต้องการ
 • การอำนวยความสะดวกในสนามบินทั้งขาเข้าและขาออก
 • กล่าวต้อนรับเป็นการพิเศษบนเครื่อง
มาตรฐานของการบินไทยในการพิจารณาข้อเสนอพิเศษสำหรับการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล :
 • เดินทางเป็นกลุ่มอย่างน้อย 50 คน
 • มีระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนล่วงหน้าก่อนกำหนดวันเดินทาง